SITE – OPLOSSINGEN OVERZICHT

Nieuwe WordPress websites

Aiwos bouwt twee soorten WordPress websites: platforms en portalen. Platforms bedienen externe gebruikers; portalen interne. Vaak combineren we die twee voor een soepele workflow.

Rebuild or Optimization

Are you dissatisfied with your current website? Aiwos helps to improve existing solutions with an eye for the preservation of good elements and a successful migration if desired.

Herbouw of optimalisatie

Ben je ontevreden over jouw huidige website? Aiwos helpt bestaande oplossingen te verbeteren met oog voor het behoud van goede elementen en een succesvolle migratie indien gewenst.

Training

Are you having Aiwos build a platform or portal or rebuild an existing one? Then we offer a training to familiarize you with the new CMS. We will work with you and your team!

Trainingen

Laat je door Aiwos een platform of portal bouwen of een bestaande herbouwen? Dan bieden wij een training aan om je wegwijs te maken in het nieuwe CMS. Wij gaan met jou en je team aan de slag!

API connections

Our specialists realize API connections that make your work processes easier and your platform more efficient. Also for your users! Examples are APIs from the Chamber of Commerce and SurePay.

API-koppelingen

Onze specialisten realiseren API-koppelingen die jouw werkprocessen makkelijker maken en jouw platform efficiënter. Ook voor jouw gebruikers! Voorbeelden zijn API's van de KvK en SurePay.

Consultancy

Don't need a developer but are you struggling with a WordPress question? Even then you can approach Aiwos. Why reinvent the wheel when the knowledge and experience is already there?

Consultancy

Heb je geen developer nodig maar worstel je met een WordPress vraag? Ook dan kun je Aiwos benaderen. Waarom opnieuw het wiel uitvinden als de kennis en ervaring er al is?

Support & hosting

Of course we provide support with maintenance and support questions. Do you also need hosting? No problem. We can also take that off your hands.

Support & hosting

Uiteraard ondersteunen wij met onderhoud en supportvragen. Heb je ook behoefte aan hosting? Geen probleem. Dat kunnen wij ook uit handen nemen.

New WordPress websites

Aiwos builds two types of WordPress websites: platforms and portals. Platforms to serve external users & internal portals (intranet). We often combine the two for a smooth workflow.